Diggin' a hole / Scavando un buco

I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
Right now
Oh (Oh)

My grandchildren (My grandchildren)
My grandchildren (My grandchildren)
My grandchildren (My grandchildren)
Oh (Oh)
Oh yeah
Oh (Oh)

I need a long rope (I a need a long rope)
I need a long rope (I a need a long rope)
I need a long rope (I a need a long rope)
My grandchildren
Oh (Oh)

I'm a worried man (I'm a worried man)
I'm a worried man (I'm a worried man)
I'm a worried man (I'm a worried man)
Right now
I'm a worried man
Oh (Oh)

I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
I'm diggin' a hole (I'm diggin' a hole)
Right now
Oh (Oh)


* * * *

Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Proprio ora
Oh (Oh)

I miei nipoti (I miei nipoti)
I miei nipoti (I miei nipoti)
I miei nipoti (I miei nipoti)
Oh (Oh)
Oh yeah
Oh (Oh)

Mi serve una corda lunga (Mi serve una corda lunga)
Mi serve una corda lunga (Mi serve una corda lunga)
Mi serve una corda lunga (Mi serve una corda lunga)
I miei nipoti
Oh (Oh)

Sono un uomo preoccupato (Sono un uomo preoccupato)
Sono un uomo preoccupato (Sono un uomo preoccupato)
Sono un uomo preoccupato (Sono un uomo preoccupato)
Proprio ora
Oh (Oh)
Sono un uomo preoccupato

Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Sto scavando un buco (Sto scavando un buco)
Proprio ora
Oh (Oh)